روزهای حضـــور مسئول وام

یکشنبه ها و دوشنبه ها صبــــح                    چهارشنبه ها و پنجشنبه ها صبــــح

0001

 

مدارک مورد نیاز جهت ضامن:

 • کپی شناسنامه و کارت ملی جدید 1 سری(کارت های ملی قدیمی قابل قبول نمی باشد)

 • مدرک شغلی معتبر(فیش حقوقی یا جواز کسب یا حکم کارگزینی یا حکم بازنشستگی و ...)

 • ضامن برای بانک قرض الحسنه مهر ایران نیاز به مدرک شغلی معتبر دارد.

 • کارت ملی هوشمند ( کارت های ملی قدیمی قابل قبول نمی باشد ولی اگر مراحل تعویض کارت

 • انجام شده و رسید دریافت نموده باشید با ارائه رسید می توانید برای دریافت وام اقدام نمائید.)

 

توجـــــــه توجـــــــه

 

افرادی که چک برگشتی یا اقساط معوقه بانکی دارند به هیچ وجه نمی توانند وام بگیرند و یا بعنوان ضامن معرفی شوند.

 

 کارت های ملی قدیمی قابل قبول نمی باشد ولی اگر مراحل تعویض  کارت انجام شده و رسید دریافت نموده

باشید با ارائه رسید می توانید برای دریافت وام یا بعنوان ضامن اقدام نمائید.

 

 

***  خانم های خانه دار و دانشجویان که دارای مدرک شغلی معتبر(فیش حقوقی یا جواز کسب یا حکم کارگزینی یا حکم بازنشستگی و ...) نمی باشند، نمی توانند بعنوان ضامن معرفی شوند و باید فرد دیگری را که دارای مدرک معتبر است را معرفی نمایند.

 

*** چک حتماً باید در حضور مسئول وام در کلینیک دندانپزشکی نوشته شود  در غیر اینصورت قابل قبول نخواهد بود. ***


نمونه چک صیادی سفته

 

روزهای حضـــور مسئول وام

یکشنبه ها و دوشنبه ها صبـــح                    چهارشنبه ها و پنجشنبه ها صبـــح

0001

 

*** قابل توجه بیماران محترم***

ثبت نام و کلیه مراحل وام حتماً حتماً باید توسط مسئول وام در داخل کلینیک انجام شود،

در غیر اینصورت قابل قبول نخواهد بود.

 

مدارک مورد نیاز جهت وام گیرنده:

 • کپی شناسنامه و کارت ملی جدید 2 سری(کارت های ملی قدیمی قابل قبول نمی باشد)

 • مبلغ 100000 تومان جهت افتتاح حساب

 • گواهی پایان خدمت یا معافیت برای افراد زیر50سال

 • وام گیرنده برای بانک قرض الحسنه مهر ایران نیاز به مدرک شغلی ندارد.

 • کارت ملی هوشمند ( کارت های ملی قدیمی قابل قبول نمی باشد ولی اگر مراحل تعویض کارت

 • انجام شده و رسید دریافت نموده باشید با ارائه رسید می توانید برای دریافت وام اقدام نمائید.)

 

توجـــــــه توجـــــــه

 

افرادی که چک برگشتی یا اقساط معوقه بانکی دارند به هیچ وجه نمی توانند وام بگیرند و یا بعنوان ضامن معرفی شوند.

 

* وام گیرنده نیاز به چک یا سفته ندارد و فقط باید پشت چک ضامن را امضاء نماید. *

 

 کارت های ملی قدیمی قابل قبول نمی باشد ولی اگر مراحل تعویض کارت انجام شده و رسید دریافت نموده باشید با ارائه رسید می توانید برای دریافت وام یا بعنوان ضامن اقدام نمائید.

 

***  خانم های خانه دار و دانشجویان،که مدرک شغلی ندارند نیز می توانند از این وام استفاده نمایند.


روزهای حضـــور مسئول وام

یکشنبه ها و دوشنبه ها صبـــح                    چهارشنبه ها و پنجشنبه ها صبـــح

0001

 

مدارک مورد نیاز جهت اعتبارسنجی ضامن:

 • کپی شناسنامه و کارت ملی جدید 1 سری(کارت های ملی قدیمی قابل قبول نمی باشد)

 • مدرک شغلیفیش حقوقی یا جواز کسب یا حکم کارگزینی یا حکم بازنشستگی و ...)

 • مدرک شغلی باید نشان دهد که شخص وام گیرنده شاغل و دارای منبع درآمــــد معتبر می باشد.

 • کارت ملی هوشمند ( کارت های ملی قدیمی قابل قبول نمی باشد ولی اگر مراحل تعویض کارت

 • انجام شده و رسید دریافت نموده باشید با ارائه رسید می توانید برای دریافت وام اقدام نمائید.)

 

توجـــــــه توجـــــــه

 

افرادی که چک برگشتی یا اقساط معوقه بانکی دارند به هیچ وجه نمی توانند وام بگیرند و یا بعنوان ضامن معرفی شوند.

 

***  برای ثبت نام جهت اعتبار سنجی حتماً حتماً نیاز به مدرک شغلی معتبرمی باشد، در غیر اینصورت نمی توان در سامانه ثبت نام نمود.

 

 کارت های ملی قدیمی قابل قبول نمی باشد ولی اگر مراحل تعویض کارت انجام شده و رسید دریافت نموده باشید با ارائه رسید می توانید برای دریافت وام یا بعنوان ضامن اقدام نمائید.

 

***  خانم های خانه دار و دانشجویان که دارای مدرک شغلی معتبر(فیش حقوقی یا جواز کسب یا حکم کارگزینی یا حکم بازنشستگی و ...) نمی باشند، نمی توانند وام بگیرند و باید فرد دیگری را که دارای مدرک معتبر است معرفی نمایند.

 

*** چک حتماً باید در حضور مسئول وام در کلینیک دندانپزشکی نوشته شود  در غیر اینصورت قابل قبول نخواهد بود. ***


مدارک مورد نیاز بعد از اعتبارسنجی جهت اخذ وام:

 • چک صیادی 

 • مبلغ 50000 تومان جهت افتتاح حساب

چک صیادی

روزهای حضـــور مسئول وام

یکشنبه ها و دوشنبه ها صبـــح                    چهارشنبه ها و پنجشنبه ها صبـــح

0001

 

*** قابل توجه بیماران محترم***

ثبت نام و کلیه وام حتماً حتماً باید توسط مسئول وام در داخل کلینیک انجام شود،

در غیر اینصورت قابل قبول نخواهد بود.

 

مدارک مورد نیاز جهت اعتبارسنجی وام گیرنده:

 • کپی شناسنامه و کارت ملی جدید 2 سری(کارت های ملی قدیمی قابل قبول نمی باشد)

 • وام گیرنده برای بانک قرض الحسنه رسالت نیاز به مدرک شغلی معتبر دارد.

 • کارت ملی هوشمند ( کارت های ملی قدیمی قابل قبول نمی باشد ولی اگر مراحل تعویض کارت انجام

 •  شده و رسید دریافت نموده باشید با ارائه رسید می توانید برای دریافت وام اقدام نمائید.)

 

توجـــــــه توجـــــــه

 

افرادی که چک برگشتی یا اقساط معوقه بانکی دارند به هیچ وجه نمی توانند وام بگیرند و یا بعنوان ضامن معرفی شوند.

 

***  برای ثبت نام جهت اعتبارسنجی حتماً حتماً نیاز به مدرک شغلی معتبرمی باشد، در غیر اینصورت نمی توان در سامانه ثبت نام نمود.

 

 کارت های ملی قدیمی قابل قبول نمی باشد ولی اگر مراحل تعویض کارت انجام شده و رسید دریافت نموده باشید با ارائه رسید می توانید برای دریافت وام یا بعنوان ضامن اقدام نمائید.

 

***  خانم های خانه دار و دانشجویان که دارای مدرک شغلی معتبر(فیش حقوقی یا جواز کسب یا حکم کارگزینی یا حکم بازنشستگی و ...) نمی باشند، نمی توانند وام بگیرند و باید فرد دیگری را که دارای مدرک معتبر است معرفی نمایند.

 

*** چک یا سفته حتماً باید در حضور مسئول وام در کلینیک دندانپزشکی نوشته شود  در غیر اینصورت قابل قبول نخواهد بود. ***


مدارک مورد نیاز بعد از اعتبارسنجی جهت اخذ وام:

 • چک صیادی یا سفته 

 • مبلغ 20000 تومان جهت افتتاح حساب

نمونه چک صیادی سفته

*** قابل توجه بیماران محترم***

ثبت نام و کلیه مراحل وام حتماً حتماً باید توسط مسئول وام در داخل کلینیک انجام شود،

در غیر اینصورت قابل قبول نخواهد بود.


 

ثبت نام وام قرض الحسنه        مدارک مورد نیاز وام گیرنده       مدارک مورد نیاز ضامن                                                                                          صفحه اصلی سایت