برنامــــه شیفت دندانپــــــزشکان


دندانپزشک روزهای حضور ساعت
آقای دکتر بنی نجاریان    
آقای دکتر هادیان    
آقای دکتر جعفریان    
آقای دکتر پناهنده    
آقای دکتر رفیع زاده    
آقای دکتر گوهریان    
آقای دکتر موحد    
آقای عتیقی    
خانم دکتر گوهریان    
خانم دکتر والی    
خانم دکتر عاقلی نژاد    
خانم دکتر پور سعید    
خانم دکتر جعفرپیشه